กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. นายสุพัฒน์  พันธ์โพธิ์คา          ครูชำนาญการพิเศษ
2. นายบรรจงศักดิ์  อุปพงษ์         ครูชำนาญการพิเศษ
3. นายไวยวุฒิ  พิมพะสอน           ครูชำนาญการพิเศษ
4. นายอัฐพงษ์  ภูพานเพชร         ครูชำนาญการพิเศษ
5. นายศิริพงษ์  ภูปา                    ครูชำนาญการพิเศษ
6. นางนภวรรณ  ภูครองหิน        ครูชำนาญการพิเศษ
7. นายเกียรติศักดิ์  บุญศรี           ครูชำนาญการพิเศษ

8. นางพันทิพา  เวียงเพิ่ม            ครูชำนาญการพิเศษ
9. 
นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี        ครูชำนาญการพิเศษ
10. นางนริศรา  ดอนพรทัน          ครูชำนาญการพิเศษ
11. นายกวีภัทร  ภูสมศรี               ครูชำนาญการพิเศษ
12. นายอนุษร  บุตรแก้ว               ครูชำนาญการพิเศษ
13. นายคมกริช  ภูคงกิ่ง               ครูชำนาญการ
14. นางนิรัญดา  ภูโอบ                  พนักงานราชการ
15. นายสมศักดิ์ คนใจบุญ             ครูชำนาญการ

กิจกรรม / ผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ กาฬสินธุ์ ROBOCON2017 ภารกิจมาปลูกข้าวตามรอยพ่อกันเถอะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดกาฬสินธุ์ …

รางวัลชมเชย ในนามทีมลูกยางฟิล์ม ในการประกวดภาพยนตร์สั้นและภาพถ่าย

รางวัลชมเชย ในนามทีมลูกยางฟิล์ม ในการประกวดภาพยนตร์สั้นและภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่น 54 กิโลกรัม

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่น 54 กิโลกรัม เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ …

ดาวน์โหลด