กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1. นายปฏิวัติ  ไชยมาตร                ครู        
2. นางบุษวรรณ  บุญแนน            ครูชำนาญการพิเศษ
3. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล             ครูชำนาญการพิเศษ
4. นายทรงศักดิ์  บุญคำ               ครูชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวนัณฑณา  นาตรีชน      ครูชำนาญการพิเศษ
6. นางประภัสศรี  ภิรมย์               ครูชำนาญการพิเศษ
7. นายอดุลย์  ทุมมาดา                 ครูชำนาญการพิเศษ
8. นางกรรณิกา  พงษ์หรรษา       ครูชำนาญการพิเศษ
9. นายกฤตวิทย์  ชุมศรี                ครูชำนาญการพิเศษ

10. นางบรรดล  ภูบานเช้า               ครูชำนาญการพิเศษ
11. นายสุภชัย  บุตรวงษ์                  ครูชำนาญการ
12. นายวัชรานนท์  ลาบึง                 ครูชำนาญการ
13. นายศรายุทธ  เสนาวัง                ครูชำนาญการ
14. นางสาววลีพร  ศีลสมบูรณ์         ครู        
15. นางสาวปัทมา  จันปัญญา           ครู        
16. นางสาวสุรีย์รัตน์  อู๋สูงเนิน         ครูผู้ช่วย 
17. นางสาวอรวรรณ  พรรณขาม     ครูผู้ช่วย 
18. นางสาวจินตนา ภูยอดตา            ครูผู้ช่วย

กิจกรรม / ผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ กาฬสินธุ์ ROBOCON2017 ภารกิจมาปลูกข้าวตามรอยพ่อกันเถอะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดกาฬสินธุ์ …

รางวัลชมเชย ในนามทีมลูกยางฟิล์ม ในการประกวดภาพยนตร์สั้นและภาพถ่าย

รางวัลชมเชย ในนามทีมลูกยางฟิล์ม ในการประกวดภาพยนตร์สั้นและภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่น 54 กิโลกรัม

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่น 54 กิโลกรัม เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ …

ดาวน์โหลด