กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1. นายนรินทร์  พุดลา               ครูชำนาญการพิเศษ
2. นางเพ็ญนภา  พันธุ์ทุม         ครูชำนาญการพิเศษ
3. นายจักรพรรดิ์  ถิตย์ผาด      ครูชำนาญการพิเศษ
4. นางกัญชฎา  ภูหานาม           ครูชำนาญการพิเศษ
5. นางพวงเพชร  บุญคำ           ครูชำนาญการพิเศษ   

6. นางสาววราภรณ์  เรืองเจริญ           ครูชำนาญการพิเศษ
7. นายกิจพัฒน์  อุ่นเรือน                      ครูชำนาญการพิเศษ
8. นางกชกร  ได้เกียรติ                         ครูชำนาญการพิเศษ
9. นางสาวสุกัญญา  สีหาโภชน์             ครูชำนาญการ
10. นางจารุวรรณ  ปัททุม                     ครูชำนาญการ

กิจกรรม / ผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ กาฬสินธุ์ ROBOCON2017 ภารกิจมาปลูกข้าวตามรอยพ่อกันเถอะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดกาฬสินธุ์ …

รางวัลชมเชย ในนามทีมลูกยางฟิล์ม ในการประกวดภาพยนตร์สั้นและภาพถ่าย

รางวัลชมเชย ในนามทีมลูกยางฟิล์ม ในการประกวดภาพยนตร์สั้นและภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่น 54 กิโลกรัม

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่น 54 กิโลกรัม เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ …

ดาวน์โหลด